сряда, 31 март 2010 г.

31.03.2010.ПРАВИТЕЛСТВОТО ОДОБРИ 60 (59+1)АНТИКРИЗИСНИ МЕРКИ. Мерки за подкрепа на фиска.Мерки за ограничаване на публичните разходи. Мерки за възстановяване на финансовата дисциплина в държавата. Мерки за осигуряване на допълнителен финансов ресурс за реалния сектор.Мерки за подкрепа на доходите на домакинствата.Пазар на труда. Социално-осигурителни системи.

+
Мерки за подкрепа на фиска.

1. Набавяне на допълнителен вътрешен и външен финансов ресурс с цел укрепване на фискалния резерв.
2. Ускорена продажба на ПЕЕ (предписани емисионни единици) до 50 млн. тона чрез националната система за зелени 1 инвестиции.
3. Приватизация на миноритарни остатъчни дялове чрез Българска фондова борса, приходите от която постъпват в полза на републиканския бюджет.
4. Либерализация на инвестиционния режим на "Сребърния фонд" и частните пенсионни фондове за инвестиции в ниско рискови български финансови инструменти.
5. Временна отмяна на преференциите, които се дават на бюджетните учреждения за внос, освободени от ДДС и митнически сборове.
6. Изграждане на публични регистри за:
- държавно и общинско имущество, отдадено под наем,- земеделски земи от държавния и общински поземлени фондове и сключените арендни договори.
7. Разработване на промени в нормативната уредба с цел увеличаване срока на арендните договори. Предлагане на 900 хил. дка за авансово платена дългосрочна аренда и продажба на 100 хил. дка чрез публичен търг.
8. Въвеждане на окончателен данък върху доходите от парични и предметни печалби, получени от участие в хазартни игри по смисъла на Закона за хазарта, както и от други игри, при които печалбата се определя на случаен принцип. Да се делегират права на Министерството на финансите, след обстоен анализ и становище на Комисията по хазарта и Асоциацията на операторите в хазартните игри, да предложи решение на правителството.
9. Промяна на начина на облагане на застрахователните премии в съответствие с чл.157 от Директива /2009/138/ЕС след провеждане на консултации между Министерството на финансите, Комисия за финансов надзор и Асоциацията на българските застрахователи.
10. Възстановяване на коефициента за изчисляване на авансовите вноски по ЗКПО.
11. Увеличаване на дивидента за държавата от държавните търговски дружества от 50 на 80 на сто с промяна в Постановлението за изпълнението на държавния бюджет за 2010 г.
12. Отчисляване на 50 на сто от приходите от наеми на предприятия с преобладаващо държавно и общинско участие в приход на държавния, респективно общинския бюджет по реда, който се прилагаше до 2006 г.
13. Удвоява се данъкът върху жилища с данъчна оценка над 300 000 лв. и данъкът върху автомобили със застрахователна стойност над 70 хил. лв.; утроява се данъкът върху персонални яхти и самолети.
14. Намаляване на срока по КСО от 75 дни на 30 дни за изплащане на парични обезщетенията за временна неработоспособност в случаите на освобождаване от работа.

Мерки за ограничаване на публичните разходи.


15. Приемане на график за ускорено изграждане на електронното правителство в пълен обхват, по най-добрия пример на "Е-government" в ЕС, за оптимизиране на административния състав, подобряване на бизнесклимата, намаляване на корупцията и повишаване прозрачността и ефективността на публичните разходи, както и намаляване на всички такси за услуги, ползвани по електронен път.
16. Преотстъпване на държавни услуги към частни изпълнители.
17. В рамките на 2010 г. учредяване на концесии върху подземни богатства и пътна инфраструктура.
18. Правителството да предложи на парламента ограничаване на субсидиите на партиите с 15%.
19. Ограничаване с 10% на текущите разходи на разпоредителите с бюджетни кредити, с изключение на Агенция "Митници", НАП, АЗ, ГИТ, РИОКОЗ, АСП, ДВСК, РИОСВ, АГ и на делегираните от държавата дейности, включително прилагащи единни разходни стандарти в областта на образованието и социалните грижи. Във ведомствата, които са изпълнили задълженията си по ПМС №196 от 2009 г. за оптимизация нa персонала, ограничението не засяга средствата за работна заплата и други възнаграждения. В едноседмичен срок МФ да внесе предложение за необходимите промени.
20. Намаляване на бюджетите на държавните и общинските институции със стойността на представителното облекло за 2010 г.
21. Допълнителна субсидия от 142 млн. лв. за бюджета на МТСП за дейностите по социално подпомагане от държавния бюджет.

Мерки за възстановяване на финансовата дисциплина в държавата.

22. Изготвяне на график за изплащане в пълен размер до края на първото полугодие на 2010 г. от държавата и държавните предприятия на дължимите суми по изпълнени обществени поръчки, съгласно договорените условия, нормативната уредба и директивите на ЕС.
23. Възстановяване в законовия срок на ДДС и акцизи към фирмите.
24. Ускорено издължаване към бенефициентите на дължими суми от европейските фондове, ускоряване на действащите и стартиране на нови схеми по оперативните програми и националните планове, с цел максимално усвояване на европейските фондове. Увеличаване на авансовите разплащания до 40%.
25. Създаване на публични регистри за дължимите средства по обществени поръчки, ДДС, акцизи и европейски проекти.
26. Създаване задължения за фирмите чрез подписване на анекси към договорите им със съответния-възложител, след разплащане от страна на държавата, незабавно да изплатят забавените работни заплати и осигуровки, съгласно изискванията на КТ и КТД, както и задълженията към подизпълнителите и доставчиците.
27. Незабавни законови промени, които да гарантират, че периодът на издължаване от страна на държавата към фирмите ще бъде обявен за «ваканционен период», т.е. без наказателни лихви по дължими данъци и осигурителни плащания и с право на достъп до европроекти и обществени поръчки.
28. Да се опростят процедурите и да се съкратят сроковете на производство по несъстоятелност.
29. Всеки месец подробни данни за изпълнението на приходната и разходната част на бюджета и анализ към тях, в това число и салдото по ДДС.
- всеки месец подробни данни за движението по външния дълг на страната и икономически анализ към него;- всеки месец подробни данни за състоянието на фискалния резерв и разбивката му по наличности, деноминация по валути и текуща доходност;- Министерство на финансите да събира и публикува на всеки три месеца информация за финансовите резултати на всички дружества с преобладаващо държавно участие - баланс и отчет за приходите и разходите им.
30. Да се увеличи с 10 щатни бройки съставът на АДФИ. Същата да започне в най-кратки срокове инспекции в "Булгаргаз", НДК, НЕК и БДЖ.

Мерки за осигуряване на допълнителен финансов ресурс за реалния сектор.

31. Увеличаване на привлечения капитал на Българската банка за развитие (ББР), като не по-малко от 60% от привлечените финансови ресурси се насочат към малките и средни предприятия. Да се направи анализ на възможността част от клоновата мрежа на "Български пощи" ЕАД да се използва от ББР.
32. Утвърждаване и активизиране на системата за търговия на квоти с въглероден диоксид от фирмите. Регламентиране на счетоводното отчитане и данъчното третиране на сделки с емисионни квоти в европейската търговия.
33. Приемане на изменения и допълнения в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите, чрез които да се: намалят значително досегашните прагове за издаване на сертификат за клас А и клас Б за високотехнологичните дейности, определени от Евростат, и за инвестиции в общините с безработица, равна или по-висока от средната в страната; въвеждане на най-нисък праг за инвестиции в научни изследвания, образование, здравеопазване, информационни технологии и артистично-творческа дейност в областта на културата; регламентиране на конкретни условия за издаване на сертификат и насърчаване с пакет от мерки на приоритетни инвестиционни проекти във всички сектори на икономиката, съгласно изискванията на Регламент 800/ 2008 г. на Европейската комисия за държавните помощи.
34. Чрез промени в Закона за местните данъци и такси в рамките на процедурата по бюджет 2011 г. количеството генерирани отпадъци да стане единствената база за определяне на таксата за битови отпадъци.
35. Облекчаване на визовия режим за гражданите на Русия и Украйна, съобразно най-либералните европейски практики.

Мерки за подкрепа на доходите на домакинствата.

36. Създаване на механизъм за увеличаване на минималната работна заплата от 1 юли 2010 г., който да включва, както икономически, така и социални параметри.
37. Премахване на тавана на обезщетенията за безработица от 1 юли 2010 г. и определяне на нивото на обезщетение като 60% от осигурителния доход преди загубата на работа. Въвеждане задължението на безработните лица да се регистрират в 7-дневен срок в Бюрото по труда.
38. Оптимизиране на разпределението между операторите на ваучерите за храна чрез премахване на квотния принцип. В 45-дневен срок да се направи анализ за ефектите от увеличаване броя, размера и разширяването на обхвата на ваучерите за храна като механизъм за подкрепа на реалните доходи на работниците и служителите. В рамките на анализа да се покаже и ефектът от въвеждането на система, при която за всяко новоразкрито работно място от страна на работодателите се дава ваучер.
39. Да се положат усилия за временно ограничаване нарастването на държавно регулираните цени на стоки и услуги от обществен интерес.
40. Създаване на механизъм за гарантиране на средствата на осигурените лица в пенсионните фондове за допълнително пенсионно осигуряване, вложени в депозити в български търговски банки след съгласуване с БНБ и КФН.
41. Одобрява допълнителни бюджетни средства по бюджета на МТСП за финансиране на разкритите обществени трапезарии по реда на чл.27 т.З от ЗСП за периода от 01.04. до 30.0. 2010 г.

Пазар на труда.

42. Комплекс от мерки, прилагани до края на 2010 г., финансирани от ОП "Развитие на човешките ресурси" и републиканския бюджет, за запазване на заетост в предприятия със затруднения в производството и реализацията на продукцията чрез:
- въвеждане на гъвкава организация на работното време;
- специфичен отпуск по икономически причини;
- гарантиране правата на освободените работници след прилагане на мерките за гъвкавост и адаптивност на работното време да получат обезщетенията, дължими по КТ, на база брутното възнаграждение по трудов договор към месеца, предхождащ месеца на прилагането на мерките за гъвкавост.
43. Предоставяне на допълнителни средства за субсидирана заетост към Националния план за заетостта.
44. Повишаване мобилността на работната сила чрез създаване от държавата и социалните партньори на система за наблюдение и разпределение на квалифицирани работници и служители.
45. В случаи, при които работодателят възлага временно извършването на друга работа в същото или друго предприятие, временно до края на 2011 г. да се увеличи срокът от 45 дни на 90 дни в рамките на една календарна година. За периода след 45-ия ден е необходимо съгласие на работника.
46. Ограничаване на достъпа до пазара на труда на работници от трети страни, с изключение на висококвалифицираните.
47. Създаване на механизми за намиране на първа заетост на младежи, завършващи образование чрез ОП "РЧР".
48. Въвеждане на законова регулация, гарантираща лоялна конкуренция и недопускане изкривяване на пазара чрез оказване на монополен натиск върху доставчиците на стоки и услуги по примера на страни-членки на ЕС.
49. Обстоен преглед на предприятията, застрашени от затваряне, поради несъответствие с екологични изисквания на ЕС и разработване на мерки за допустима държавна подкрепа.
50. Събиране от НАП на отчетна информация за неизплатените трудови възнаграждения и предоставяне на обобщени тримесечни данни по икономически дейности, региони и на национално ниво.
51. Използване правото на министъра на труда и социалната политика да разпростира действието на браншовите колективни трудови договори на базата на предварително постигнат консенсус в рамките на отрасловите съвети за тристранно сътрудничество. Паралелно с това да се изработят критерии за представителност на браншовите и отраслови работодателски организации.

Социално-осигурителни системи.

52. Временно, до края на 2011 г., преустановяване на намаленията на осигурителните вноски.
53. Формиране на общи принципи за по-нататъшно развитие на пенсионната реформа за постигане на финансова стабилност и автономност на системата при обвързване на осигурителните обезщетения с осигурителния принос, с дългосрочни цели 75% заместващ доход. До 31.05.2010 г. да се внесе за разглеждане в НСТС изготвената концепция за пенсионната реформа.
54. Поетапно утвърждаване на принципа, че установеното равнище на МРЗ гарантира правото на минимална пенсия за осигурителен стаж и възраст, при изпълнение на изискванията за това.
55. Увеличаване сумите, изплащани по реда на ЗГВРСНР, за 2010 г. от 720 лв. на 1000 лв.
56. Отказ от увеличение на здравно-осигурителната вноска. Въвеждане на електронна пациентска здравна карта до края на 2010 г. Предприемане на драстични мерки за контрол и повишаване събираемостта на средства в бюджета на НЗОК.
57. Хората, които не са здравно осигурени на друго основание, да заплащат осигурителни вноски върху доходите от капитал и от собственост.
58. Въвеждане на трипартитно управление на НЗОК. Съвместно определяне на конкретните стъпки и етапи на здравната реформа с цел гарантиране на достъпа до качествена здравна грижа. До 31.05.2010 г. да се предложи за обсъждане в НСТС на концепция за здравната реформа.
59. Отлагане увеличението на добавките към пенсиите на възрастните пенсионери над 75 годишна възраст и на преживелия съпруг с промяна в Закона за държавния бюджет за 2010 г. и Кодекса за социално осигуряване.
60. През първите 2 дни от болничните 80% от обезщетението да се плаща от работодателя, а за третия ден - изцяло от работника.

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

*По мярка 60:правителството я одобри без постигнат консенсус в Националния съвет за тристранно сътрудничество - освобождаване на държавното обществено осигуряване от ангажимента да заплаща първите 3 дни от временната неработоспособност с оглед избягване на злоупотреби с осигурителната система. 
Новата схема предвижда първият и вторият болничен ден да се заплаща на 80 на сто от работодателя, третият ден да е за сметка на работника, а НОИ да се включи от четвъртия ден, обясни по-рано финансовият министър. 
Парламентът утре трябва да подкрепи антикризисните мерки на правителството.

вторник, 30 март 2010 г.

Омбудсманът Гиньо Ганев подписа споразумение в защита правата на пациентитеОмбудсманът Гиньо Ганев подписа споразумение в защита правата на пациентите
На 30 март 2010 г. омбудсманът на Република България Гиньо Ганев подписа Споразумение за съвместна дейност и сътрудничество с национално представителните граждански организации за защита на правата на пациентите. От името на Конфедерация „Защита на здравето”, която включва 18 пациентски организации, Споразумението подписа Владимир Томов, а от Федерация „Български пациентски форум”, включваща 5 пациентски организации, документът подписа Теодора Захариева.
       „Правата на гражданите като пациенти са универсални и вездесъщи. Правото на здравеопазване е най-голямото право.” Това каза Гиньо Ганев при подписването на Споразумението с национално представителните граждански организации за защита на правата на пациентите. Той отбеляза значимостта на гражданската активност и все по-голямата роля на гражданските организации в обществения живот. Омбудсманът подчерта, че текстовете от Споразумението не трябва да останат само думи, а да се превърнат в инициативи и съвместни проекти.

       Теодора Захариева от Федерация „Български пациентски форум” подчерта, че институцията на омбудсмана в лицето на г-н Ганев винаги е подкрепяла гражданските инициатива в областта на здравеопазването и изрази увереност, че съвместната им работа ще помогне техните гласове
 да бъдат чути и от други държавни институции.       Председателя на УС на Конфедерация „Защита на здравето” Владимир Томов каза, че с подписването на Споразумението днес се легализират общите усилия, полагани през годините и изрази желанието на неправителствените организации в областта на здравеопазването за съвместна дейност с институцията на националния омбудсман.
       До 2005 г. в българската нормативна уредба отсъстваше словосъчетанието „права на пациента”, но благодарение на усилията на всички вас това вече не е така, каза д-р Стойчо Кацаров.


http://www.ombudsman.bg/

понеделник, 29 март 2010 г.

Всички са объркани. Окончателният план на правителството ще бъде приет в сряда. Министерството на финансите обещало да разплати на бизнеса сметки за 500 милиона лева.

+
Хазартното и застрахователното лоби са на крак.
Всички са объркани. След три седмици преговори съгласие между социалните партньори по антикризисните мерки няма да има.
Правителството има около са 44 предложения. Голяма част от мерките, които работодателите предлагат - 52 на брой, вече се доближиха до правителствените,което е меко казано странно. НАП непрекъснато генерира нови предложения вероятно защото те са на фронта.Синдикатите и  работодателите казаха, че най-вероятно ще бъде изготвен списък на одобрените от тристранката мерки и протокол на неодобрените мерки с аргументи защо не са подкрепени и от кого.
Според думите на финансовия министър Симеон Дянков дупката в бюджета е 1,5 млрд.Сумата от 2,1 млрд.се появи от изказвания на премиера  за задълженията по договорите за „Цанкъв камък“ и АЕЦ „Белене“. Хазартното и застрахователното лоби са на крак.Засега ДДС няма да се увеличава, но ще се орежат с 10% разходите на всички държавни ведомства на бюджетна издръжка, а не само парите им за заплати. Едновременно с това ще се ускори приватизацията и продажбата на въглеродни емисии по Протокола от Киото, за да се финансира дефицитът в бюджета.Министерството на финансите обещало да разплати на бизнеса сметки за 500 милиона лева.
Правителството и социалните партньори в Националния съвет за тристранно сътрудничество утре  30 март, ще объдят проект на финален документ с мерки в подкрепа на фиска, бизнеса, заетостта и домакинствата.

$

неделя, 28 март 2010 г.

Подобряване на финансовата дисциплина.Гарантиране гъвкавостта на пазара на труда. ДДС до 24%. Данък от 10% за тотото.


Партньорите в НСТС приеха и пакет от предложения за подобряване на финансовата дисциплина. Министерството на финансите ежемесечно ще публикува подробни данни за изпълнението на приходната и разходната част на бюджета и анализ към тях, както и салдото по ДДС. МФ ще оповестява и движението на външния дълг и данни за състоянието на фискалния резерв, придружавана от разбивка на наличностите в него. На всяко тримесечие министерството ще предоставя баланс и отчет за приходите и разходите на предприятията с преобладаващо държавно участие. 
Постигнато беше единомислие и по комплекс от мерки, свързани с пазара на труда. Те са свързани с повишаване мобилността на работната сила чрез създаване на система за наблюдение и разпределение на квалифицирани работници и служители на секторно или териториално ниво; увеличаване от 45 на 90 дни в рамките на една календарна година на срока, за който работодателят възлага временно извършването на друга работа в същото или друго предприятие; ограничаване достъпа до пазара на труда на работници от трети страни, с изключение на висококвалифицираните; създаване на механизми за намиране на първа заетост на младежи, завършващи училище; въвеждане на законова регулация, гарантираща лоялна конкуренция и недопускане изкривяване на пазара чрез оказване на монополен натиск върху доставчиците на стоки и услуги. Изпълнението на тези мерки ще се финансира по ОП „Развитие на човешките ресурси”.ДДС може да се повиши до 24%. Обсъжда се признатите разходи за различните видове труд да се намалят драстично. Kабинетът предлага всички печалби от тото, лото и други хазартни игри да се облагат с данък от 10%, а застрахователните дружества да плащат налог върху оборота.Най-драстичния скок на ДДС - до 24%, ще донесе около 700 млн. лв. до края на годината. При 21% ДДС допълнителните приходи ще бъдат около 180 млн. лв. Работодателите са потвърдили позицията си, че при липса на друго решение това е най-малкото зло. Синдикатите пък декларират,че няма да подпишат споразумение, в което присъства повишение на ДДС.
Облагането на печалбите от игрите на щастието би донесло към 20 млн. лв. допълнително в бюджета. Само от спортния тотализатор например приходите ще са около 7 млн. лв. годишно.Ако върне режимът за облагане на застрахователния бизнес върху оборота, а не върху печалбата се чакат към 70 млн. лв.
В същото време социалните партньори продължават да одобряват мерки, които ще доведат до по-големи разходи за хазната. Почти има съгласие за падане на тавана на обезщетението за безработица, а допълнителните харчове на НОИ за 6 месеца ще бъдат 45 млн. лв. Договорен е и механизъм за повишаване на минималната работна заплата до 270 лв. ОБЩЕСТВО,БЪЛГАРИЯ,РЕФЕРЕНДУМ


ФИНАНСИ,ЕС,СВЯТпетък, 26 март 2010 г.

Навлизаме във втората ДВГ епоха; GE ще инвестира над 300 млн. евро в Европа; Може ли да се удвои капацитетът на вятърните ферми?Експерти: навлизаме във втората ДВГ епоха


Безжичните и ДВГ системите се развиват прогресивно и много по-бързо, отколкото в ранните си години, като производителността и икономичността им се увеличават с гигантски стъпки. Често чуваме подмятания от типа „Двигателят с вътрешно горене е 100-годишна технология, време й е да се пенсионира“. Но това е все едно да кажем „радио-технологията е на 100 години, време е всички безжични устройства да се пенсионират“. Напротив – ние сме в началото на втората ДВГ епоха.
Така смята Морис Гъндерсон, старши управител в поделението за материали и енергия в „CMEA Ventures“. Неговата дългогодишна страст са движещите се машини, най-вече двигателите. Специалистът присъства в борда на директорите на някои от най-иновативните предприятия в сферата на енергийните системи.Според експерта, има два основни фактора, които водят прогреса на ДВГ – развитието на материалите и контролът в реално време.Развитието на материалите позволява фундаментални промени в производителността благодарение на подобренията в теглото, работните температури, издръжливостта на налягане, устойчивостта при триене и др. Това е най-постоянната тенденция в историята на технологиите, свързани с енергия, казва Гъндерсон. Усъвършенстването на материалите винаги води до подобрение на енергийната производителност. По-добрите сплави водят до създаването на по-леки автомобили и самолети, по-здрави по-мощни вятърни турбини и ред други по-добри технологии за използване на енергията и боравене с нея, в това число и ДВГ на 21 век.Второто основно подобрение е контролът в реално време. Компютърната мощ вече е достатъчно евтина, компактна и надеждна, затова сега можем да управляваме горивния процес по начини, които бяха невъзможни само опреди десетилетие, казва специалистът. Контролът над възпламенявянето, разгарянето, подаването на горивото и ред други параметри сега може да се прави с удивителна прецизност, при това обхващайки целия процес на функциониране на машината. Термо-електрическите системи, регенеративните спирачки и други оперативни подобрения стават възможни чрез подобрения контрол над технологията. На всичкото отгоре този подобрен контрол позволява поетапното въвеждане на нови, не-петролни течни горива. Още много други подобрения ще станат възможни при двигателите благодарение на компютризираните и електрифицирани двигателни системи, казва Гъндерсон.Комбинацията от всички фактори ще доведе до 40-50-процентно намаление на консумацията на гориво, прогнозира Морис Гъндерсон. Съответно намаление ще се постигне и при отделянето на вредни газове в атмосферата. Това ще се случи рамките на идните 10 години, категоричен е специалистът. Много от производителите работят активно по този въпрос и е факт, че ние сме на прага на цяла нова ДВГ епоха, заключава той.


GE ще инвестира над 300 млн. евро в Европа

GE планира да похарчи над 300 милиона евро през следващите 10 години за разширяване на бизнеса си с вятърни турбини из Европа.

С инвестицията ще се финансират заводи за конструиране, производство и обслужване на вятърни турбини в Германия, Норвегия и Швеция до 2016 г., както и нов производствен център във Великобритания до 2020 г.Около 75 милиона евро от парите на GE ще отидат за научно-изследователски център в Норвегия. Там GE планира да тества своите 4-мегаватови офшорни вятърни турбини.В Швеция GE също ще се занимава с офшорни вятърни турбини, за което ще даде около 50 милиона евро. Компанията ще изгради и демонстрационна вятърна ферма за представяне на технологиите си – в пристанището Готенбург.Други 105 милиона евро фирмата ще вложи в Германия, за да разши съществуващия там завод за производство на турбини в Залценберген и нов инженерен център в Хамбург.Англичаните също ще получат част от инвестициите на GE, която смята там да отвори нов производствен център. Той не само ще произвежда турбини за фирмата, но и ще снабдява други доставчици с компоненти за турбините – витла и кули. Около 110 милиона евро ще идат за това, като проектът ще създаде около 2000 работни места.

Декларация за поверителност


„Бисквитката“ DART на DoubleClick се използва от Google в рекламите, показвани в уебсайтовете показващите реклами от AdSense или участващите в одобрени от Google рекламни мрежи.
Когато гледате дадена реклама или кликнете върху нея, възможно е в браузъра Ви, да бъде поставена „бисквитка“.
Събраните данни от тези „бисквитки“ се използват за подпомагане на по-доброто показване и управление на рекламите в сайта или сайтовете на издателя, както и в цялата мрежа.
Доставчиците – трети страни, включително Google, използват „бисквитки“, за да показват реклами въз основа на предишните посещения на потребителите в уебсайта.
Използването на „бисквитката“ DART позволява на Google и нейните партньори да показват реклами на потребителите въз основа на посещенията им на Вашите и/или на други сайтове в интернет.
Потребителите могат да откажат използването на „бисквитката“ DART, като посетят страницата за отказване на рекламирането.


=
Съдържанието на този сайт може да се използва при условията на Криейтив Комънс.

За контакти: yphalachev@gmail.com


Публикуваната в този сайт информация е за общообразователни цели, и не следва да служи за самостоятелно поставяне на диагноза и започване на самолечение.
Сайтът не носи отговорност при настъпили здравни неблагополучия вследствие на неправомерно използване на публикуваните тук информационни материали.

Follow by Email

П.А.*-политически анекдот.
Публикуваната в този сайт информация е за общообразователни цели, и не следва да служи за самостоятелно поставяне на диагноза и започване на самолечение. Сайтът не носи отговорност при настъпили здравни неблагополучия вследствие на неправомерно използване на публикуваните тук информационни материали.